Všeobecné obchodní a doručovací podmínky

Obchodní podmínky

(dále jen Prodávající), a Kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Objednávka - kupní smlouva

Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí a bere je plně na vědomí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit V DEN USKUTEČNĚNÍ OBJEDNÁVKY. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Dodání zboží

Místo určení - Zboží je zasíláno do České a Slovenské republiky.

Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím :

 • ČESKÁ POŠTA s. p. - Česká pošta s.p. zboží doručí až k Vám domů nebo do firmy. V případě, že zboží chcete doručit na jinou, než fakturační adresu, nezapomeňte tuto skutečnost zadat při objednávce nebo registraci. V případě zájmu je možné domluvit osobní vyzvednutí zboží .

Převzetí a reklamace:

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

Doba vyřízení - pokud je u daného zboží psaná dostupnost skladem, je doručovací doba maximálně 3-5 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, je doručovací doba 10-15 pracovních dnů. V tomto případě je Kupující informován Prodávajícím o přesné délce expedice zboží.

Způsoby úhrady - Objednané zboží zasíláme na dobírku - platba při převzetí zboží.

Nabízené zboží je vždy viditelně a srozumitelně označeno, a to při zobrazení detailu jednotlivých produktů (název, označení výrobce, údaje o hmotnosti a velikosti, atd.).,

Upozornění: fotografie u zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat se skutečností.

Ceník poštovného:

 • Poštovní balík s dobírkou - 170,- Kč
 • Dobírkou, doručení do druhého dne od podání, (doba uložení na poště 7 dnů).

Odeslání zboží:

Kupující je informován o odeslání zboží v den jeho odeslání Českou poštou s.p. na email, který uvedl při uzavření objednávky. V případě, že Česká pošta s.p. nezastihne Kupujícího na dané adrese a nedoručí ani potvrzení k vyzvednutí zásilky, je Kupující povinen se informovat o uložení zásilky na pobočce České pošty s.p. Kupující bere plně na vědomí a je srozumněn s úložní dobou při zvoleném poštovném.

Nevyzvednutí zboží:

V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ KONTAKTUJE KUPUJÍCÍHO. PRODÁVAJÍCÍ SE S KUPUJÍCÍM DOHODNE NA DALŠÍM ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE SI KUPUJÍCÍ PŘEJE ZASLAT ZBOŽÍ OPĚTOVNĚ, SDĚLÍ PRODÁVAJÍCÍ EMAILEM KUPUJÍCÍMU PLATEBNÍ ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU. PLATBA JE NAVÝŠENÁ O NOVÉ POŠTOVNÉ. PO PŘIPSÁNÍ PENĚZ NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍ ZBOŽÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN ZNOVU ODEŠLE.

V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ JIŽ NECHCE ZASLAT OPĚTOVNĚ ZBOŽÍ, MÁ PRODÁVAJÍCÍ NÁROK na uhrazení poštovného. V případě neuhrazení poštovného kupujícím má prodávající nárok POŽADOVAT UHRAZENÍ SMLUVNÍ POKUTY, KTERÁ JE 500,- Kč + náklady na vymáhání . V případě neuhrazení poštovného na Slovensko je ke smluvní pokutě účtováno 400,- Kč

Postup při doručení poškozené zásilky:

Při převzetí zásilky je poviností Kupujícího zkontrolovat obal a obsah zásilky. V případě poškození obalu nebo zboží je nutné, aby Kupující sepsal s doručovatelem nebo na poště škodní protokol, případně zásilku odmítnout!! K reklamaci Kupující dokládá veškeré vnitřní a celkové obalové ( vycpávkové ) materiály. Reklamaci uplatní Kupující nejpozději do 24 hodin od převzetí od doručovatele. Neprodleně po převzetí zboží je nutné provést prohlídku zboží a bez zbytečného odkladu oznámit zjevné vady výrobku.

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.

Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na adresu Technik Motosport Zlín, Yamaha, Fryštácká 653, Zlín 763 14. Zboží zasílá Kupující Prodávajícímu balíkem bez dobírky. Na vrácené zboží bude Prodávajícím vystaven dobropis.

Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.

Reklamace:

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

 • zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 • zboží určené k reklamaci není dodáno s doklady (stačí pouze kopie dokladu)
 • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
 • nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
 • zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj a pod.)

Není možné zasílat zboží zpět na dobírku. Cena zboží Vám bude vrácena až po kladném posouzení reklamace.

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva …) je Prodávající povinen Kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměnit za jiný druh popř. pokud požadované zboží není skladem vrací Prodávající Kupujícímu peníze. Zboží Kupující zasílá Prodávajícímu DOPORUČENÝM BALÍKEM / NE NA DOBÍRKU /

Na okopírovanou fakturu / originál si ponechá Kupující / Kupující Prodávajícímu napíše, co žádá. Zda výměnu zboží za jinou velikost, za jiný druh nebo vrácení peněz. V případě vrácení peněz Kupující uvede své číslo účtu popř. adresu, kam vrácené peníze Prodávající zašle. Zaslání peněz Kupujícímu Prodávající provede do 10-ti pracovních dnů.

NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMĚNOU ZBOŽÍ NESE V PLNÉ VÝŠI KUPUJÍCÍ.

Reklamační řád:

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávajícím je společnost Technik Motosport Zlín, Yamaha, Fryštácká 653, Zlín 763 14

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.

Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.